MUZIEK zorgt

                  voor VERBINDING,

           brengt mensen BIJ ELKAAR

ANBI-registratie
Door de verschillende werkzaamheden en vooral de financiële consequenties daarvan, zijn er binnen Papageno twee stichtingen met hetzelfde bestuur en dezelfde directie:

  • Stichting Papageno, Kamer van Koophandel nummer nr.: 41216810, RSIN 808461862
  • en Stichting Papageno Huis, Kamer van Koophandel nummer nr.: 53848810, RSIN 851042909.

De twee stichtingen zijn autonome rechtspersonen met een eigen bankrekening en een afzonderlijke financiële administratie en verslaglegging.

Doelstellingen
De Stichting Papageno helpt kinderen en jongeren (van 0 tot 30 jaar) met autisme en aanverwante beperkingen, met als doel de kwaliteit van hun leven te verbeteren. De Stichting Papageno stimuleert en initieert kunst- en cultuuractiviteiten en financiert onderzoek naar behandelmethoden van autistische kinderen en jongeren en ondersteunt (gerelateerd) wetenschappelijk onderzoek.

De Stichting Papageno Huis biedt kinderen, jongeren en jongvolwassenen de kans zelfstandig te leren wonen, deel te nemen aan dagbesteding- en werkervaringprogramma’s. Kunst en cultuur spelen daarbij een belangrijke rol. Er is veel contact met mensen zonder autisme. En er is veel aandacht voor integratie en inclusie. Want het Papageno Huis haalt de buitenwereld naar binnen.

De beleidsplannen in hoofdlijnen
De Stichting Papageno wil de komende jaren de muziektherapie verder uitbreiden, meer bijeenkomsten voor lotgenoten organiseren en vooral promotieonderzoek naar het effect van muziektherapie ondersteunen.

De Stichting Papageno Huis is op 2 november 2013 begonnen met de bouw van het Huis. De eerste jongeren met autisme en aanverwante beperkingen wonen er nu op kamers en worden begeleid naar zelfstandig wonen. 60 jongeren met autisme doen straks mee aan werkervaring- en dagbestedingprogramma's. Het activiteitencentrum en het petit restaurant zijn voor iedereen toegankelijk, net als het multifunctionele theaterzaaltje waar straks bijna elke dag voorstellingen en uitvoeringen zijn. Bij al deze activiteiten betrekken we kinderen en jongeren met autisme en kunnen we rekenen op de inzet van een geweldige groep vrijwilligers.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Papageno en de Stichting Papageno Huis wordt gevormd door:
Jaap van Zweden, erevoorzitter

prof.dr.Rutger Jan van der Gaag - voorzitter
Aaltje van Zweden – van Buuren, algemeen adviseur
prof. dr. John Roord, vicevoorzitter
drs. Rudolf Winkenius, secretaris/penningmeester
mr. Henk Rottinghuis

Medewerkers
Pascal A.R. Rijnders, directeur
Joyce van Akkeren, secretariaat en organisatie

Christien Kuysters, programmering activiteitencentrum
Mathieu Pater, coördinator muziektherapie

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen conform de statuten geen vergoeding voor hun werkzaamheden, maar hebben wel recht op vergoeding van in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Daar wordt in de praktijk overigens geen gebruik van gemaakt.

De stichtingen hebben geen personeel in vaste dienst en werken uitsluitend met zzp'ers tegen marktconforme tarieven. De dagelijkse leiding is in handen van Pascal A.R. Rijnders die voor zijn werk een bedrag van € 40.000,- per jaar ontvangt en een onkostenvergoeding van € 10.000,- per jaar.

Actuele verslagen van onze activiteiten staan op www.stichtingpapageno.nl onder de kopjes Help ons en Nieuws.

Financiën
De jaarrekeningen van de stichtingen: Jaarrekening Stichting Papageno 2015 en Jaarrekening Stichting Papageno Huis 2015

Sinds 1 januari 2014 is het aangaan van verplichtingen en de financiële afwikkeling daarvan vastgelegd volgens het vier-ogen-principe. De letterlijke tekst van deze regeling vindt u hieronder.

Aan de directeur zal een door de voorzitter en secretaris/penningmeester te ondertekenen ‘management letter’ worden gestuurd waar zal worden vastgelegd dat:

  • Verplichtingen met consequenties > € 10.000,-- kunnen uitsluitend worden aangegaan indien daar een bestuursbesluit aan ten grondslag ligt.
  • Betalingen > € 5.000,-- kunnen pas worden gedaan nadat deze door de penningmeester en bij diens ontstentenis een ander bestuurslid zijn geautoriseerd.
  • Betalingen > € 25.000,-- kunnen pas worden gedaan nadat deze door de penningmeester en ander bestuurslid, dus altijd door tenminste twee bestuursleden, zijn geautoriseerd.
  • Door tenminste twee bestuursleden geautoriseerde betalingen > € 25.000,-- kunnen uitsluitend worden uitgevoerd door de directeur en de penningmeester en bij diens ontstentenis een ander bestuurslid samen.